(deel uitmakend van uw overeenkomst met Max & Hades BVBA)

 

Definities

 

Max & Hades: Max & Hades bvba, Doornstraat 11, 2550 Kontich, btw: BE 0885 117 971

Klant: de natuurlijke persoon die de offerte ondertekent.

 

 

BTW

 

Alle prijzen zijn inclusief BTW (tenzij anders en uitdrukkelijk vermeld). De volgende BTW-tarieven zijn van toepassing:

Gerechten + 12% btw

Dranken + 21% btw

Verhuur schepen:

- - varend + 6% btw

aangemeerd +21% btw

 

 

Offerte

 

Door ondertekening van de offerte gaat de Klant akkoord met de bepalingen van deze algemene voorwaarden, en ziet hij uitdrukkelijk af van de toepassing van eventuele eigen voorwaarden. Alle bijlagen aan de offerte maken er integraal deel van uit en worden volledig beheerst door deze algemene voorwaarden.

 

Elke offerte wordt steeds opgemaakt op basis van de door de Klant opgegeven aantallen. Aantallen worden aangerekend zoals contractueel vastgelegd. Indien er op de activiteit minder aanwezigen zijn dan opgegeven door de Klant, behoudt Max & Hades zich het recht voor een kost aan te rekenen in functie van de geleden schade.

Indien er op de activiteit zelf een hoger aantal aanwezigen zijn dan opgegeven door de Klant, zullen deze extra aangerekend worden aan het in de offerte overeengekomen tarief.

 

De prijzen op prijslijsten en offertes blijven 6 maanden geldig, behoudens onvoorziene prijsstijgingen van voedingswaren, dranken, brandstoffen of bijkomende taksen.

Nadien behoudt Max & Hades het recht om deze aan te passen aan de prijzen die op dat ogenblik van kracht zijn.

 

Auteurs- en naburige rechten

 

De klant staat als enige in voor het regelen van de auteurs- en naburige rechten met de relevante beheersvennootschappen, en zal Max & Hades integraal vrijwaren voor alle claims van derde partijen in dat verband.

 

Reservatie

 

Een reservatie wordt pas aanvaard en definitief na ontvangst van een getekende offerte en volledige betaling van het eerste voorschot. De volgende voorschotten worden gehanteerd:

 

Diners/ feesten / recepties… tot 30 personen: 350 euro

 

Diners/ feesten / recepties… tussen 30 en 90 personen: 750 euro

 

Diners / feesten / recepties vanaf 90 personen: 1500 euro

 

Diners/ feesten / recepties… op Flandria 1 & 18: 500 euro

 

Diners/ feesten / recepties… op Flandria 24: 1.000 euro

 

Diners/ feesten / recepties… op Flandria 16: 1.500 euro

 

 

 

Betaling gebeurt ter plaatse of, bij voorkeur, per overschrijving op het rekeningnummer van Max & Hades. Gelieve bij bankoverschrijving steeds het reservatienummer, vermeld op de offerte of bestelbon, te vermelden.

 

Indien de facturatiegegevens afwijken van de Klantgegevens op de offerte of bestelbon, dient de Klant deze gegevens aan Max & Hades door te geven samen met de getekende offerte of bestelbon. Indien Max & Hades na ontvangst van de ondertekende offerte de facturatiegegevens alsnog dient te wijzigen, zal hiervoor een administratiekost worden aangerekend van €25,00 (excl. btw).

 

Arrangementen

 

Het juiste arrangement dient uiterlijk drie (3) weken voor de datum van de activiteit bevestigd te worden aan Max & Hades. Het benaderend aantal personen dient uiterlijk tien (10) werkdagen voor datum van de activiteit opgegeven te worden aan Max & Hades, het exact aantal personen vijf (5) werkdagen voor datum van de activiteit.

 

Alle extra bestellingen en aanpassingen van de bestellingen van de Klant moeten steeds gehandtekend via fax of e-mail aan de projectverantwoordelijke van Max & Hades bezorgd worden. Extra uren (catering, techniek, entertainment, bemanning) en extra verbruik zullen steeds in samenspraak met de door de Klant aangeduide verantwoordelijke ter plaatse bepaald worden. Na afloop van het arrangement zal Max & Hades in samenspraak met de verantwoordelijke van de Klant een overzicht opmaken van het aantal aanwezige personen, het (extra) verbruik en eventuele extra gepresteerde uren. Dit overzicht dient door de verantwoordelijke van Max & Hades en van de Klant ter plaatse afgetekend te worden voor akkoord. Indien dit overzicht niet wordt ondertekend door de verantwoordelijke van de Klant, om welke reden dan ook, zal het overzicht geacht worden juist en volledig te zijn, zonder enig recht op verhaal in hoofde van de Klant.

 

Bij elke reservatie van een seminarie à la carte formule wordt een forfaitair minimumbedrag van €15,00 pp. (excl. zaalforfait & btw) aangerekend.

 

Bij reservatie van diners zonder gebruik van het drankenforfait met avondfeest, is de zaalhuur en bediening inbegrepen in de gekozen formule tot en met middernacht.

 

Bij reservatie van diners met gebruik van het drankenforfait met avondfeest, is de zaalhuur en bediening inbegrepen zolang het gekozen forfait loopt. Na afloop van de formule resp. het forfait zijn de tarieven vermeld in Bijlage 1 van toepassing.

 

Indien u onze zalen/schepen wenst te huren zonder gebruik te maken van onze keuken en zaaldiensten, gelden speciale huurformules. Indien u gebruik wenst te maken van onze discobar, geluidsinstallatie dan wel van een DJ en/of artiesten, zie bijlage 2.

 

Facturatie - Betaling

 

Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak tussen Max & Hades en de Klant, wordt bij ontvangst van de ondertekende offerte een voorschotfactuur opgemaakt door Max & Hades. Een tweede voorschot, corresponderend met het verschil tussen 60% van het totale offertebedrag en het eerste voorschot, wordt gefactureerd dertig (30) dagen voor aanvang van de activiteit. Het saldo zal worden aangerekend na afloop van het event. Alle facturen zijn steeds betaalbaar binnen de tien (10) dagen na factuurdatum. Gelieve bij bankoverschrijving steeds het reservatienummer, vermeld op de offerte of bestelbon, te vermelden.

 

Klachten of protesten van facturen moeten Max & Hades binnen de acht (8) dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven bereiken.

 

Indien een factuur meer dan dertig (30) dagen na haar vervaldag onbetaald blijft en er binnen de vijftien (15) dagen na ingebrekestelling, geen volledige betaling volgt, zal de schuldvordering verhoogd worden met 15 % ten titel van forfaitair en onherleidbaar schadebeding, met een minimum van 50 euro. Tevens zal 1% per maand nalatigheidsintrest aangerekend worden vanaf de datum van de factuur tot op datum van de algehele betaling en dit met een minimum van 5 euro. Dit alles onverminderd het recht van Max & Hades om integrale vergoeding te eisen van de reëel geleden schade. Bovendien behoudt Max & Hades zich het recht voor om, in geval van niet- of niet tijdige betaling van enige factuur, de geplande activiteit eenzijdig te annuleren, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant.

 

Max & Hades behoudt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden te wijzigen voor de definitieve ondertekening van de offerte. Zij zal de Klant tijdig op de hoogte brengen van eventuele aangepaste voorwaarden. De Klant behoudt op dat moment het recht om kosteloos van het sluiten van de overeenkomst af te zien. De wijziging aan deze voorwaarden kan ingegeven worden door de hoogte van het totale bedrag, eventuele risico’s en de solvabiliteit van de Klant. De toepassing hiervan geschiedt zonder enige verantwoording noch bewijsvoering.

 

Annulatie

 

Bij annulatie, om welke reden dan ook, blijven de reeds betaalde voorschotten verworven ten titel van schadevergoeding, onverminderd het recht van Max & Hades om vergoeding te eisen van de reëel geleden schade. Indien de reservatie door de Klant wordt geannuleerd binnen de 48 uur voor de aanvang van het evenement, blijft het volledige bedrag aan Max & Hades verschuldigd, onverminderd het recht van deze laatste om vergoeding te eisen van de reëel geleden schade door de annulatie.

 

Overmacht

 

Max & Hades is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die voor de Klant ontstaat door het niet, niet tijdig of gedeeltelijk voldoen aan haar verplichtingen voor zover dat het gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijs niet verhinderd konden worden. Max & Hades zal de Klant tijdig op de hoogte brengen van bovengenoemde omstandigheden en zich inspannen om met de Klant tot een alternatieve oplossing te komen. Max & Hades kan echter op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventueel geleden schade, van welke aard ook.

 

Onder omstandigheden van overmacht worden onder meer begrepen: brand, overheidsmaatregelen, politieke en andere beroeringen, stakingen, storingen in het bedrijf van leveranciers, niet komen opdagen van de artiest(en), natuurrampen, ziekte, tekort aan arbeidskrachten en dergelijke meer.

 

SPECIFIEKE BEPALING IN VERBAND MET DE FLANDRIA-EXPLOITATIE

 

Max & Hades is te allen tijde bevoegd te bepalen dat er niet gevaren zal worden, dat een reeds in gang gezette vaart wordt afgebroken, of de plaats van afvaart en aankomst wordt gewijzigd, rekening houdend met de weersomstandigheden, hoog of laag water, het geblokkeerd zijn van vaarroutes en vergelijkbare omstandigheden die betrekking hebben op het schip en het vervoer ten aanzien van de vaart en de vaarweg. In geen geval kan Max & Hades aansprakelijk gesteld worden voor eventuele geleden schade, van welke aard ook. In dergelijk geval zal Max & Hades wel meewerken aan een alternatief. Indien hieraan extra kosten verbonden zijn, zal Max & Hades die extra kosten ten laste van de Klant brengen.

 

Aansprakelijkheid

 

Behoudens in geval van opzettelijke grove fout in hoofde van Max & Hades of haar aangestelden, kan Max & Hades niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard ook, die de Klant lijdt of zou lijden in verband met de activiteit (inclusief maar niet beperkt tot diefstal, ongevallen e.d.m.).

 

De Klant is (desgevallend hoofdelijk) aansprakelijk voor alle schade die tijdens het evenement aan de goederen en eigendommen van Max & Hades worden toegebracht door de Klant zelf en/of door haar toedoen op de activiteit toegelaten personen.

 

Rookverbod

 

Naar wettelijke bepaling geldt een algemeen rookverbod in de lokalen en eigendommen van Max & Hades. Wij verwachten van de Klant dat deze maatregel gerespecteerd wordt, die dan ook uitsluitend verantwoordelijk wordt gesteld bij eventuele inbreuken. Eventuele boetes en sancties die daaruit voortvloeien zijn ten laste van de Klant.

 

Container en/of achtergelaten vuil

 

Alle afval, eigen aan de organisator, moet worden opgeruimd en meegenomen na het event. Mits bespreking kan De Jachthoorn zorgen voor de containers. Deze worden verrekend à €75,00 per container van €2,5 m³. In het bijzonder bij beursen dient u met het volgende rekening te houden; alle afval van brochures, posters, algemene beursmaterialen dienen door de standhouders zelf opgeruimd en meegenomen te worden. Indien dit niet het geval is, worden kosten van containers doorverrekend.

 

Toepasselijk recht

 

Partijen erkennen uitdrukkelijk de exclusieve bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken om te oordelen in alle geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen de Klant en Max & Hades, steeds bij uitsluitende toepassing van het Belgisch recht.

 

 

 

Bijlage 1: tarieven extra verbruik

 

1/ Bij diners zonder gebruik van het drankenforfait met avondfeest, is de zaalhuur en bediening inbegrepen. Na afloop van de formule dient u rekening te houden met het verbruik aan bartarieven + €30,00 per kelner per aangevangen uur.

 

Aansluitend vanaf middernacht rekenen wij een aanvullend drankenforfait van €4,00 per begonnen uur per aanwezige persoon, met een minimum van €250,00 per begonnen uur voor de Zuilenzaal, €150,00 voor de Schuur en Zaal Wilryck, €100,00 voor zaal Contich en zaal Reeth en €75,00 voor zaal Aertselaer.

 

Daarnaast betaalt u per begonnen uur een aanvullend forfait voor zaalhuur en bediening. Deze kost bedraagt voor de Zuilenzaal €250,00, voor de Schuur en zaal Wilrijck €150,00, voor zaal Reeth en Contich €100,00 en voor zaal Aertselaer €75,00. Deze zaalhuur wordt aangerekend tot de laatste persoon de zaal verlaten heeft. Bij optredens geldt dit tot en met het einduur van afbraak van podia, muziekinstallatie, band, etc….

 

2/ Bij diners met gebruik van het drankenforfait met avondfeest, is de zaalhuur en bediening inbegrepen zolang het forfait loopt. Na het forfait avondfeest rekenen wij een aanvullend drankenforfait van €4,00 per begonnen uur per aanwezige persoon, met een minimum van €250,00 per begonnen uur voor de Zuilenzaal, €150,00 voor de Schuur en Zaal Wilryck, €100,00 voor zaal Contich en zaal Reeth en €75,00 voor zaal Aertselaer.

 

Na afloop van het forfait avondfeest betaalt u per begonnen uur een aanvullend forfait voor zaalhuur en bediening. Deze kost bedraagt voor de Zuilenzaal €250,00, voor de Schuur en zaal Wilrijck €150,00, voor zaal Reeth en Contich €100,00 en voor de zaal Aertselaer €75,00. Deze zaalhuur wordt aangerekend tot de laatste persoon de zaal verlaten heeft . Bij optredens geldt dit tot en met de het einduur van afbraak van podia, muziekinstallatie, band , etc….

 

Tenzij anders en uitdrukkelijk afgesproken en / of vermeld , is er een minimum aantal personen per zaal vereist en betaalt u voor feesten op vrijdag en zaterdag een bijkomende zaalhuur.

 

Zuilenzaal (Minimum 100 personen bij aanvang arrangement) Indien het aantal gasten minder is, dient u rekening te houden met een forfait van €1.500,00.

Schuur (Minimum 70 personen bij aanvang arrangement) Indien het aantal gasten minder is, dient u rekening te houden met een forfait van €850,00.

Wilryck (Minimum 50 personen bij aanvang arrangement) Indien het aantal gasten minder is, dient u rekening te houden met een forfait van €500,00.

Reeth, Contich, Aertselaer (Minimum 10 personen bij aanvang arrangement) Indien het aantal gasten minder is, dient u rekening te houden met een forfait van €90,00.

 

 

 

Bijlage 2: bepalingen in verband met discobar, dj, artiesten.

 

Discobar / geluidsinstallatie

 

U bent verplicht de vaste discobar / geluidsinstallatie te gebruiken indien het arrangement plaats heeft in de Jachthoorn.

Deze wordt verrekend aan de huurprijs van resp. €242,00 en €104,00.

 

DJ en Artiesten

 

Om van uw avondfeest een heus succes te maken, bieden wij u een professioneel DJ team aan. Zij staan garant voor een persoonlijke en professionele aanpak.

 

Ook wat betreft animaties en entertainment, werken we steeds een voorstel uit op maat van de Klant, rekening houdend met het specifiek budget en andere wensen. Kinderanimatie, achtergrondorkestjes, van heuse spektakels en shows tot de creatieve onderhoudende randanimatie op je bedrijfs- of privéfeest. Presentatoren, cocktail shakers, leuke ontvangstacts,… we hebben het allemaal.

 

Contact: Make My Day : 03/232 33 13

 

Live orkesten

 

Als u een live orkest wil boeken, dient dat steeds en zonder uitzondering via Max & Hades te gebeuren. Op eenvoudig verzoek bezorgen wij u een volledige lijst van de mogelijkheden. Wij behouden evenwel steeds het recht om een aanvraag voor live orkest te weigeren. Deze maatregel wordt ingegeven door de bezorgdheid om geluidsoverlast voor onze buren en de gebruikers van andere zalen tot het strikte minimum te beperken.

 

 

 

© 2013 - Afspanning de Jachthoorn - Doornstraat 11 - 2550 Kontich

T +32 (0)3 458 21 21 - info@afspanningdejachthoorn.be