Bij de ondertekening van de offerte wordt een voorschotfactuur van 30 % van de geraamde kosten opgemaakt door Max & Hades. Een tweede voorschot ten bedrage van 30 % van de geraamde kosten wordt gefactureerd dertig (30) dagen voor aanvang van de activietit. Het saldo zal worden aangerekend na afloop van het event. Alle facturen zijn steeds betaalbaar binnen de tien (10) dagen na factuurdatum. De betaalde voorschotten blijven verworven en zullen bij annulatie behouden blijven ten titel van schadevergoeding wegens contractbreuk, onder voorbehoud van vergoeding van hogere reële schade. Klachten of protesten van facturen moeten Max & Hades binnen de acht (8) dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven bereiken. Indien een factuur meer dan dertig (30) dagen na haar vervaldag onbetaald blijft en er binnen de vijftien (15) dagen na ingebrekestelling, geen voldoening volgt uit oorzaak van nalatigheid of bij gebrek aan goede wil in hoofde van de schuldenaar, zal de schuldvordering verhoogd worden met 15 % ten titel van forfaitair en onherleidbaar schadebeding. Tevens zal 1 % per maand nalatigheidsintrest aangerekend worden vanaf de datum van de factuur tot op datum van de algehele betaling. Max & Hades behoudt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden te wijzigen voor de definitieve ondertekening van de overeenkomst. Zij zal de Klant tijdig op de hoogte brengen van eventuele aangepaste voorwaarden. De Klant behoudt zich op dat moment het recht voor om kosteloos van de overeenkomst af te zien. De wijziging aan deze voorwaarden kan ingegeven worden door de hoogte van het totale bedrag, eventuele risico’s en de solvabiliteit van de Klant. De toepassing hiervan geschiedt zonder enige verantwoording noch bewijsvoering.

 

Het juiste arrangement dient uiterlijk drie (3) weken voor de datum van de activiteit bevestigd te worden aan Max & Hades. Het benaderend aantal personen dient uiterlijk veertien (14) dagen voor datum van de activiteit opgegeven te worden aan Max & Hades, het exact aantal personen vijf (5) dagen voor datum van de activiteit. Elke offerte wordt steeds opgemaakt op basis van de door de Klant opgegeven aantallen. Bij daling van de aantallen behoudt Max & Hades zich het recht voor een kost aan te rekenen in functie van de geleden schade. Alle extra bestellingen en aanpassingen van de bestellingen van de Klant moeten steeds gehandtekend via fax of e-mail aan de projectverantwoordelijke van Max & Hades bezorgd worden. Aantallen worden aangerekend zoals contractueel vastgelegd. Indien er op de activiteit zelf een hoger aantal personen wordt vastgesteld, zullen deze extra aangerekend worden. Extra overuren (catering, techniek, entertainment) zullen steeds in samenspraak met de door de Klant aangeduide verantwoordelijke ter plaatse bepaald worden.

 

 

© 2013 - Afspanning de Jachthoorn - Doornstraat 11 - 2550 Kontich

T +32 (0)3 458 21 21 - info@afspanningdejachthoorn.be